MPEC WSPIERA SZLACHETNĄ PACZKĘ

        W miniony weekend odbył się kolejny finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Wolontariusze z Braniewa i okolic wręczali ufundowane przez darczyńców paczki. Również pracownicy MPEC wzięli udział w „weekendzie cudów”. Zarząd Spółki w imieniu którego działała Prezes – Jolanta Błażejewska, spełnił marzenia jednej z objętych pomocą rodzin. Pracownicy MPEC osobiście wręczyli ufundowane prezenty, w zamian otrzymali przygotowane przez obdarowanych słodkości.

 

DSCN1636      DSCN1637   DSCN1647      DSCN1653  

Po zakończeniu rozbudowy przy ul. Elbląskiej pracownicy MPEC rozpoczęli prace związane z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 33 oraz Mielczarskiego 36 -38. Dzięki realizacji zadania kolejni mieszkańcy Braniewa  będą mogli korzystać z ciepła sieciowego oferowanego przez Spółkę.

 

                           1                                       2

W dniu 31 października 2018 r. zakończono prace nad rozbudową sieci ciepłowniczej z przyłączeniami do budynków przy ul Elbląskiej w Braniewie. Możliwość przyłączenia do sieci miejskiej otrzymali mieszkańcy budynków 13, 15, 19 i 21. Wykonano również modernizację sieci do budynków od 25A do 29A. Inwestycję zakończono całkowitym odtworzeniem terenu.

     2         3

 

1

logo unia

W dniu 30.10.2018 roku dokonano odbioru technicznego i uruchomiono dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Tym samym dobiegła końca realizacja projektu, na który przedsiębiorstwo otrzymało 85% bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,,Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Całkowita wartość projektu 389.627,00 zł, koszty kwalifikowane 243.693,14 zł, dofinansowanie 207.139,17 zł.

Wykonawcą projektu wyłonionym w trakcie ogłoszonego postępowania przetargowego była firma POL-SOLAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oddział w Olsztynie.

Celem projektu była budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych. W ramach zrealizowanej inwestycji powstały mikroinstalacje fotowoltaiczne, w tym pierwsza została zabudowana na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej w skład której wchodzi 60 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,1 kWp , druga naziemna została zainstalowana na placu przy ciepłowni na ul. Stefczyka, w skład której wchodzi 140 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,90 kWp .

Farma fotowoltaiczna na dachu budynku biurowego przy ul. Kościelnej

 DSCN1580DSCN1584

Farma fotowoltaiczna naziemna przy ciepłowni na ulicy Stefczyka

DSCN1540DSCN1541

Układ technologiczny instalacji fotowoltaicznej wykorzystując efekt fotoelektryczny, wytwarza energię elektryczną z promieniowania słonecznego o parametrach sieci elektroenergetycznej. Wytworzona energia zostanie zagospodarowana w wewnętrznej instalacji elektrycznej Spółki z możliwością oddania nadwyżki do systemu operatora zewnętrznego.

Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na globalneograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność Spółki. Zostaną podniesione wskaźniki produkcji energii z OZE oraz zmniejszy się ilość zakupywanej energii elektrycznej od dostawcy zewnętrznego zmniejszając koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

 mpec

POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ PRACOWNIKA

 

 

             W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Spółki odbyło się Spotkanie Zarządu MPEC z odchodzącą na emeryturę pracownicą laboratorium panią Krystyną Korobą.

         Wręczając wiązankę kwiatów i pamiątkowy prezent Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska podziękowała pani Krystynie za sumienność i zaangażowanie w pracę oraz za budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, życząc samych pogodnych i radosnych chwil oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

DSCN1567

Umowa o dofinansowanie kształcenia pracowników.

 

           Dnia 12.09.2018 r. podpisano umowę między Starostą Braniewskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Umowa dotyczy przyznania środków finansowych na kształcenie pracowników MPEC z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetu nr 1 MRPiPS nr 2 Rady Rynku Pracy zgodnie z wnioskiem CAZ-OS.536.17.2018.ES z dnia 10.08.2018 r. na podstawie art. 69 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 117).

          Z upoważnienia starosty umowę podpisał  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie – pan Jerzy Welke, natomiast w imieniu MPEC podpis złożyła Prezes Zarządu – pani Jolanta Błażejewska

         Pozyskane środki pokryją 80% poniesionych kosztów kształcenia. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej pracownicy Spółki będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji.