NOWE PRZYŁĄCZE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

            Jednym z zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie jest rozbudowa sieci ciepłowniczej. Inwestycje przyłączeniowe realizowane są praktycznie przez cały rok w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. Dzięki temu systematycznie zmniejsza się ilość emitowanych szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń z domowych palenisk i kotłowni węglowych.

          Rok 2019 zakończono kolejnym przyłączeniem. Ciepło systemowe podłączono do budynku przy ul. Traugutta 4. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom podniesienie komfortu życia oraz wpłynie na jakość powietrza.

 DSC 0668

20200109 135115 20200109 135157  

Braniewo, dnia 25.11.2018r.

ZAPYTANIE O CENĘ

prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul.Kościelna 4A

14-500 Braniewo

tel.: (55) 6441515; fax: (55) 6441525.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych przy ul.Stefczyka w Braniewie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów w fazie eksploatacji (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz.523), oraz obowiązującym prawem.

Usługa sklasyfikowana jest wg Wspólnego Słownika Zamówień jako kod CPV nr 90313100-5 „usługi kontroli zanieczyszczeń.”

 

Więcej informacji w zakładce BIP: WYKONANIE USŁUGI MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL.STEFCZYKA W BRANIEWIE

Kogeneracja gazowa w braniewskim MPEC-u.

 

Zmieniająca się koniunktura gospodarcza, a zwłaszcza wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie funkcjonowania systemów ciepłowniczych, zobowiązują przedsiębiorstwa ciepłownicze do stosowania rozwiązań ekologicznych ograniczających uciążliwą emisję substancji szkodliwych do otoczenia i tworzenia wizerunku przyjaznego dla środowiska.

Taka idea przyświeca działaniom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Opracowywanie koncepcji rozwoju Spółki oraz jej dalszego funkcjonowania trwa od kilku lat i poparte było prowadzonym dialogiem technicznym oraz współpracą z firmami konsultingowymi i ośrodkami politechnicznymi.

W wyniku tych prac wybrano jako najbardziej efektywną - koncepcję rozwoju opartą na budowie wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

W dniu 25.07.2019 r. Spółka złożyła wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki na ,,Budowę Systemu Kogeneracyjnego w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie”.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie:

 1. Układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych o parametrach każdego z nich:
 • całkowita moc elektryczna ok. 2000 kW
 • całkowita moc ciepłownicza ok. 2250 kW
 • sprawność elektryczna 42,6 %
 • sprawność cieplna 48 %
 • sprawność całkowita 90,6 %
 • zużycie gazu 497 m3/h
 1. Stacji regazyfikacji gazu LNG
 2. Infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej
 3. Spinki sieci ciepłowniczej łączącej sieć ciepłownicza ciepłowni ,,Kościelna” i ,,Stefczyka”

Planowana inwestycja pozwoli na wytworzenie w skojarzeniu energii cieplnej oraz elektrycznej, która jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na energię elektryczną Przedsiębiorstwa. Produkcja energii elektrycznej w blokach kogeneracyjnych pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków, z których nadwyżka wytworzonej energii elektrycznej umożliwi jej sprzedaż, oraz pozyskanie środków wynikających ze wsparcia kogeneracji.

Projektowana jednostka kogeneracyjna nie pokryje w całości zapotrzebowania na energię cieplną w sezonie grzewczym. Dlatego przewiduje się pracę we współpracy z istniejącym systemem cieplnym. W okresie grzewczym, praca elektrociepłowni wspomagana będzie przez istniejące kotły węglowe, z uwzględnieniem priorytetu pracy zespołu kogeneracyjnego.

Szacowana wartość inwestycji ok. 17 mln zł.

Zakładany termin realizacji 2020-2023 pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Aktualne na dzień dzisiejszy złożony przez Spółkę wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, o dalszej weryfikacji i realizacji planowanej inwestycji będziemy informowali naszych Odbiorców i mieszkańców Braniewa.

 

 

 

W dniu 29.10.2019 roku Zarząd MPEC Sp. z o.o. wraz z pracownikami Spółki podziękował za wspólną pracę, odchodzącemu na zasłużoną emeryturę, Panu Markowi Cetlerowi.

Wręczając wiązankę kwiatów i pamiątkowy prezent Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska podziękowała Panu Markowi za sumienność, lojalność, zaangażowanie w pracę oraz za budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.

Pan Marek przepracował 47 lat, w tym 25 lat w MPEC Sp. z o.o. Przez wszystkie lata obdarzany był szacunkiem, zaufaniem i sympatią współpracowników. W podziękowaniu za życzliwość oraz organizację zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa Zarządu wręczono Panu Markowi pamiątkową statuetkę.

 

 

                     fot11        fot22

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz 2020 przeprowadzi firma :

 

 

„Doradztwo” Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. w Elblągu

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Zarząd Spółki

Informacja

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że wykonawcą umowy na weryfikację rocznego raportu emisji CO2 2019 dla Ciepłowni nr.2 przy ul. Stefczyka będzie

 

POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

 

 

                                                                                                                                                                                                           Zarząd Spółki

       MPEC Sp. z o.o. w Braniewie oprócz działalności statutowej Spółki
       współpracuje, wspiera i uczestniczy w życiu lokalnej społeczności,
       przy organizacji imprez kulturalnych oraz
       służy pomocą przy organizacji następujących wydarzeń:

 

                                      1 1    4 4            

        

                                        bck 1             nbp 1                                

 

 

                               2 2                  3 3