Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. do 31.08.2016r.

Przedmiotem badania jest:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sporządzenie pisemnej opinii z badania sprawozdania pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania 15.03.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa węgla energetycznego na sezon 2016/2017, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:

SUEK Polska Sp. z o.o.

ul. Arkońska 6, budynek A4

80-387 Gdańsk

oraz

Bartex Sp. z o.o.

Chruściel 4

14-526 Płoskinia

W pierwszym dniu Dni Braniewa, odbyły się miejskie biegi sztafetowe, w których wzięła udział reprezentacja Spółki.

 

1

 

Do walki stanęło 8 drużyn reprezentujących mieszkańców, Spółki oraz organizacje z miasta Braniewa. Po zakończeniu rywalizacji, drużyna MPEC Sp. z o.o. sklasyfikowana została na 7 miejscu i otrzymała pamiątkową statuetkę. Zarząd Spółki dziękuje zawodnikom naszej drużyny za start oraz zaangażowanie w trakcie zawodów.  

 

 2

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że dnia 06.07.2016 r. w godzinach popołudniowych zostanie wznowiona dostawa energii cieplnej do odbiorców grup taryfowych 5SWW, 6SWO, 7SWL, 8SOO zasilanych z ciepłowni ,,Stefczyka” w Braniewie.

W siedzibie Spółki, w dniu 17.06.2016 r. gościliśmy Pana Mariusza Zalewskiego przedstawiciela firmy Siemens Sp. z o.o. Building Technologies.

Tematem spotkania było przedstawienie nowych produktów oraz możliwości regulacyjne stosowanych w MPEC urządzeń firmy Siemens. Oprócz części teoretycznej uczestnicy spotkania wymienili doświadczenia w zakresie stosowanych urządzeń oraz ich możliwości i zastosowań.

szkolenie1               szkolenie2

W dniu 14.06.2016 r. w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczyli:

Członkowie Komisji,

Pani Burmistrz Monika Trzcińska,

Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji Pan Jerzy Butkiewicz

Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska

V-ce Prezes Zarządu Pan Robert Zakrzewski.

 

1

Tematem posiedzenia było przedstawienie Członkom Komisji przez Zarząd Spółki bieżącej działalności przedsiębiorstwa , osiąganych wyników i wskaźników. Dodatkowo przedstawiono uczestnikom spotkania plany inwestycyjne związane z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych obiektów oraz zapoznano z wykonaną dokumentacją przygotowaną pod aplikację o środki unijne w zakresie rekultywacji pryzm.

W ostatniej części spotkania Członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, gdzie zostały omówione przez Zarząd zasady funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłości.

2

Odbiorcy energii cieplnej

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi, w dniach 04÷08.07.2016 r., zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej do odbiorców grup taryfowych 5SWW, 6SWO, 7SWL, 8SOO zasilanych z ciepłowni ,,Stefczyka” w Braniewie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że czas przerwy w dostawie energii cieplnej zostanie ograniczony do minimum.

                                                                                                       

     Braniewo, 2016-06-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dział II Zawarcie umowy) na zadanie pt. „ Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolownej z przyłączeniami do budynków, Braniewo ul. Dembińskiego – Bema - Sowińskiego-ETAP II”

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w w/w postępowaniu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„HYDROTON” Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2/B18

82-300 Elbląg

Po ogłoszeniu zaproszenia do złożenia ofert do siedziby zamawiającego napłynęło pięć oferty. Spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających odrzuceniu oferta firmy „HYDROTON” Sp. z o.o. zawierała najniższą cenę oraz najdłuższy okres gwarancyjny.