W ramach obowiązującej formy prawnej w spółce funkcjonują:

Zgromadzenie Wspólników

Pełnomocnikiem Wspólnika mającym prawo do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Wspólników jest Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki.

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 5 członków powołanych na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
Skład Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. wchodzą:

  1. Sławomir Kuncewicz
  2. Maciej Karczewski
  3. Jakub Kaczyński
  4. Marek Ostatek
  5. Marian Szturo

Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwem zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd Spółki. Funkcję pełni:

  • Jolanta Błażejewska - Prezes Zarządu