W ramach obowiązującej formy prawnej w spółce funkcjonują:

Zgromadzenie Wspólników

Pełnomocnikiem Wspólnika mającym prawo do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Wspólników jest Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska.

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 6 członków powołanych na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
Skład Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. wchodzą:

  1. Sylwia Cieciora
  2. Maciej Karczewski
  3. Sławomir Kuncewicz
  4. Marek Ostatek
  5. Marian Szturo
  6. Jakub Kaczyński

Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwem zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd Spółki. Funkcję pełni:

  • Jolanta Błażejewska - Prezes Zarządu