Umowę dystrybucji i sprzedaży ciepła zawiera właściciel obiektu.
Przed zawarciem umowy dystrybucji i sprzedaży ciepła należy przedłożyć kopie następujących dokumentów:

Osoby fizyczne:

 • tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.),
 • dowód osobisty.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.),
  numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Osoby prawne:

 • tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.),
 • dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS.

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów (tzn. uchwała o wyborze Zarządu, umowa o administrowanie),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Inne jednostki organizacyjne:

 • dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,