Należności związane z dostarczaniem ciepła pobierane są według cen i stawek opłat zawartych w Taryfach dla ciepła zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki:

Rozliczenia za pobraną energię cieplną według taryfy dla ciepła obejmują:

  • roczną opłatę stałą za zamówioną moc, rozłożoną na 12 rat, płatnych miesięcznie przez cały rok, niezależnie od pobierania lub nie pobierania energii cieplnej w danym miesiącu,
  • opłatę za ciepło pobrane w danym miesiącu wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • roczną opłatę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z zamówionej mocy, rozłożoną na 12 rat, płatnych miesięcznie przez cały rok, niezależnie od przesyłania lub nie przesyłania ciepła w danym miesiącu,
  • opłatę zmienną za usługi przesyłowe w oparciu o ciepło przesłane w danym miesiącu wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.