• przy wsparciu funduszy unijnych wybudowana została stacja przeładunkowa odpadów, kwatera balastu, punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, zakupiono specjalistyczny sprzęt, środki transportu oraz pojemniki do zbiórki selektywnej,
  • odpady dostarczane na stację przeładunkową są zagęszczane i wtłaczane do kontenerów,
  • wypełnione kontenery transportowane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, celem poddania sortowaniu,
  • pozostałości po sortowaniu - balast, wróci na składowisko i składowany będzie na nowo wybudowanej kwaterze balastu,