Podstawą prawną funkcjonowania sektora energetycznego, w tym rynku ciepła jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348 z późniejszymi zmianami.

Przejdź na stronę Urzędu Regulacji Energetyki i zapoznaj się z ustawą

Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne wydane zostały rozporządzenia wykonawcze wprowadzające m.in. regulacje w zakresie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, praw i obowiązków stron zawieranych umów jak i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią cieplną. Są to w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Wykaz i treść aktów prawnych, orzeczeń sadowych i komentarzy dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego, w tym rynku ciepła znaleźć można na stronach Urzędu Regulacji Energetyki

Przejdź na stronę Urzędu Regulacji Energetycznej