Braniewo, dnia 25.11.2018r.

ZAPYTANIE O CENĘ

prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul.Kościelna 4A

14-500 Braniewo

tel.: (55) 6441515; fax: (55) 6441525.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych przy ul.Stefczyka w Braniewie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów w fazie eksploatacji (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz.523), oraz obowiązującym prawem.

Usługa sklasyfikowana jest wg Wspólnego Słownika Zamówień jako kod CPV nr 90313100-5 „usługi kontroli zanieczyszczeń.”

 

Więcej informacji w zakładce BIP: WYKONANIE USŁUGI MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL.STEFCZYKA W BRANIEWIE

Kogeneracja gazowa w braniewskim MPEC-u.

 

Zmieniająca się koniunktura gospodarcza, a zwłaszcza wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie funkcjonowania systemów ciepłowniczych, zobowiązują przedsiębiorstwa ciepłownicze do stosowania rozwiązań ekologicznych ograniczających uciążliwą emisję substancji szkodliwych do otoczenia i tworzenia wizerunku przyjaznego dla środowiska.

Taka idea przyświeca działaniom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. Opracowywanie koncepcji rozwoju Spółki oraz jej dalszego funkcjonowania trwa od kilku lat i poparte było prowadzonym dialogiem technicznym oraz współpracą z firmami konsultingowymi i ośrodkami politechnicznymi.

W wyniku tych prac wybrano jako najbardziej efektywną - koncepcję rozwoju opartą na budowie wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

W dniu 25.07.2019 r. Spółka złożyła wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki na ,,Budowę Systemu Kogeneracyjnego w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie”.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie:

 1. Układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych o parametrach każdego z nich:
 • całkowita moc elektryczna ok. 2000 kW
 • całkowita moc ciepłownicza ok. 2250 kW
 • sprawność elektryczna 42,6 %
 • sprawność cieplna 48 %
 • sprawność całkowita 90,6 %
 • zużycie gazu 497 m3/h
 1. Stacji regazyfikacji gazu LNG
 2. Infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej
 3. Spinki sieci ciepłowniczej łączącej sieć ciepłownicza ciepłowni ,,Kościelna” i ,,Stefczyka”

Planowana inwestycja pozwoli na wytworzenie w skojarzeniu energii cieplnej oraz elektrycznej, która jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na energię elektryczną Przedsiębiorstwa. Produkcja energii elektrycznej w blokach kogeneracyjnych pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków, z których nadwyżka wytworzonej energii elektrycznej umożliwi jej sprzedaż, oraz pozyskanie środków wynikających ze wsparcia kogeneracji.

Projektowana jednostka kogeneracyjna nie pokryje w całości zapotrzebowania na energię cieplną w sezonie grzewczym. Dlatego przewiduje się pracę we współpracy z istniejącym systemem cieplnym. W okresie grzewczym, praca elektrociepłowni wspomagana będzie przez istniejące kotły węglowe, z uwzględnieniem priorytetu pracy zespołu kogeneracyjnego.

Szacowana wartość inwestycji ok. 17 mln zł.

Zakładany termin realizacji 2020-2023 pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Aktualne na dzień dzisiejszy złożony przez Spółkę wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, o dalszej weryfikacji i realizacji planowanej inwestycji będziemy informowali naszych Odbiorców i mieszkańców Braniewa.

 

 

 

W dniu 29.10.2019 roku Zarząd MPEC Sp. z o.o. wraz z pracownikami Spółki podziękował za wspólną pracę, odchodzącemu na zasłużoną emeryturę, Panu Markowi Cetlerowi.

Wręczając wiązankę kwiatów i pamiątkowy prezent Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska podziękowała Panu Markowi za sumienność, lojalność, zaangażowanie w pracę oraz za budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.

Pan Marek przepracował 47 lat, w tym 25 lat w MPEC Sp. z o.o. Przez wszystkie lata obdarzany był szacunkiem, zaufaniem i sympatią współpracowników. W podziękowaniu za życzliwość oraz organizację zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa Zarządu wręczono Panu Markowi pamiątkową statuetkę.

 

 

                     fot11        fot22

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz 2020 przeprowadzi firma :

 

 

„Doradztwo” Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. w Elblągu

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Zarząd Spółki

Informacja

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że wykonawcą umowy na weryfikację rocznego raportu emisji CO2 2019 dla Ciepłowni nr.2 przy ul. Stefczyka będzie

 

POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

 

 

                                                                                                                                                                                                           Zarząd Spółki

       MPEC Sp. z o.o. w Braniewie oprócz działalności statutowej Spółki
       współpracuje, wspiera i uczestniczy w życiu lokalnej społeczności,
       przy organizacji imprez kulturalnych oraz
       służy pomocą przy organizacji następujących wydarzeń:

 

                                      1 1    4 4            

        

                                        bck 1             nbp 1                                

 

 

                               2 2                  3 3                                               

 

Braniewo, dn. 28.10.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w dniu 29.10.2019 r. w godz. 03.00 do 15.00 nastąpi wstrzymanie dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do odbiorców z grup taryfowych: 5 SWW, 6 SWO, 7 SWL, 8 SOO tj. zasilanych z kotłowni i węzła grupowego przy ulicy Stefczyka w Braniewie.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a czas wstrzymania dostawy energii cieplnej ograniczymy do minimum.

 

 

                                                                                                                                                                                                         Zarząd Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja

             

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie uprzejmie informuje, że wykonawcą pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z energetycznego procesu spalania paliw sezon 2019-2020 została wybrana:

Ekokinetyka Monika Michalska

ul.Barska 12 J,

87-800 Włocławek

 

                                                                                                                                                                                                                                   Zarząd Spółki