Braniewo, 2.09.2016r.

 

Sprawozdanie z przygotowania do sezonu grzewczego 2016/2017

Ciepłowni Kościelna w Braniewie

 

Prace remontowe wykonane w ramach przygotowania Ciepłowni do sezonu grzewczego zapewniają dobry stan techniczny urządzeń wytwórczych oraz układów technologicznych produkcji ciepła na potrzeby CO i CWU.

W okresie tegorocznej przerwy remontowej przeprowadzone zostały remonty układów technologicznych zgodnie z opracowanym wcześniej planem remontów.

Wykonane zostały remonty podstawowych urządzeń wytwórczych oraz urządzeń ciągów technologicznych nawęglania, odpylania, układów elektrycznych, a także aparatury kontrolno-pomiarowej.

Remonty dotyczyły:

- wszystkich sześciu kotłów WCO-80, prace polegały na wyczyszczeniu płomieniówek i płomienicy, wymianie uszkodzonych rusztowin, wymianie nadpalonych uszczelniaczy bocznych rusztu, wymurowaniu nowych dysz zapłonowych

- w wentylatorach spalin nr 1,4,5 zostały wymienione łożyska

- wykonane zostały i zamontowane nowe leje spustowe opału łączący zasobniki opału z kotłami nr 3 i 4

- wymienione zostały trzy zawory DN 150 na nowe zawory kulowe i zamontowane na zasilaniu kotłów 1,2 i 6

- wyremontowano podajnik taśmowy na nawęglaniu kotłów

- przeprowadzona została konserwacja dolnej części podajnika kubełkowego

- wymieniono łożyska w wentylatorach podmuchu nr 2,5,6

- pomalowana została hala kotłów

- wyczyszczone zostały emitory spalin wraz z kanałami

- wyremontowane zostały przekładnie napędów rusztu w kotłach WCO-80

- wykonany został remont kapitalny ładowacza „Cyklop”, służącego do załadunku opału.

Na zlecenie Ciepłowni przeprowadzona została ekspertyza stanu technicznego trzech emitorów spalin wykonana przez firmę MC SYSTEM, która potwierdziła dobry stan techniczny emitorów.

Urząd Dozoru Technicznego wykonał badanie okresowe kotłów WCO-80, zakresem badania była rewizja zewnętrzna. Pozytywny wynik badania kotłów potwierdził dobry stan techniczny elementów automatyki zabezpieczającej kocioł .

Przeprowadzone zostały badania stężeń gazów odlotowych powstałych ze spalania węgla kamiennego w kotłach WCO-80, na podstawie obowiązującej decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Braniewie z dnia 18.08.2014 r. Emitowane zanieczyszczenia przez Ciepłownie mieszczą się w normach, i nie przekraczają dopuszczalnych stężeń.

Istotnym czynnikiem świadczącym o dobrym przygotowaniu do zbliżającego się sezonu grzewczego jest podpisana umowa na dostawy opału z firma Bartex, która gwarantuje nam pełne zapotrzebowanie na miał węglowy o odpowiednich parametrach spalania.

Jakość wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych, przygotowujących Ciepłownię do pracy w sezonie grzewczym, gwarantuje zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych odbiorców.

                                                                                                                                            GŁÓWNY SPECJALISTA

                                                                                                                                           CIEPŁOWNI KOŚCIELNA

                                                                                                                                              inż. Krzysztof Pacek

 

 Galeria zdjęćsezon 2016/2017 Show Gallery

 

 

          W dniu 31.08.2016r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Braniewie, przeprowadzona została kontrola w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych środowiska. W trakcie kontroli zweryfikowano:

- dokumentację zdrowotną pracowników,

- aktualność szkoleń BHP,

- ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

- rejestry czynników szkodliwych,

- badania środowiska pracy.

Protokół pokontrolny nie stwierdza żadnych uchybień lub nieprawidłowości.

Trwa budowa przyłącza do budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Moniuszki 11a w Braniewie. Na podstawie zawartej umowy przyłączeniowej zostanie wykonane przyłącze wysokoparametrowe w technologii Brugg Casaflex Ø 60/142 o długości 63 mb oraz węzeł ciepłowniczy zaprojektowany na potrzeby obiektu. Zakończenie prac planowane jest w miesiącu wrześniu.

 fot1fot2fot3

W ciepłowni ,,Stefczyka” realizowane są prace związane z modernizacją paleniska kotła typu WR-5.  W zakresie prac jest wymiana paleniska, prace związane z częścią ciśnieniowa kotła łącznie  z odbiorem UDT, wymiana pokładu rusztu, wymiana sklepienia przedniego zapłonowego, wymiana wymurówki w komorze paleniskowej, wykonanie termoizolacji. Wykonywane prace mają na celu podniesienie efektywności energetycznej kotła oraz poprawę jego warunków eksploatacyjnych.  Zakończenie prac i włączenie do ruchu planowane jest na początku miesiąca września. 

fot1fot2fot3fot4

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. do 31.08.2016r.

Przedmiotem badania jest:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sporządzenie pisemnej opinii z badania sprawozdania pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania 15.03.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa węgla energetycznego na sezon 2016/2017, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:

SUEK Polska Sp. z o.o.

ul. Arkońska 6, budynek A4

80-387 Gdańsk

oraz

Bartex Sp. z o.o.

Chruściel 4

14-526 Płoskinia