ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4a informuje wszystkich odbiorców energii cieplnej, że upust wody z wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, spowodowanego przeprowadzanym remontem w lokalu bądź wymianą grzejnika, wykonują służby techniczne naszego przedsiębiorstwa na zlecenie odbiorcy – mieszkańca budynku , potwierdzone przez administratora bądź zarządcę nieruchomości i złożone do działu SPT w MPEC Braniewo.

Napuszczenie nośnika energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania następuje po zgłoszeniu odbiorcy o wykonaniu i zakończeniu remontu i uzgodnieniu terminu uzupełnienia zładu z działem SPT w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

Zabrania się samowolnego upuszczania i napuszczania wody do instalacji wewnętrznej bez uzgodnienia ze służbami technicznymi MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

Opłata za uzupełnioną wodę do instalacji wewnętrznej naliczana jest na podstawie wskazania wodomierza zainstalowanego na gałęzi centralnego ogrzewania w węźle budynku oraz cennika obowiązującego aktualnie w naszym przedsiębiorstwie i uiszcza ją odbiorca po wystawieniu faktury obciążającej.

Aby dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przebiegała bez zakłóceń przez cały okres grzewczy, wskazanym byłoby przeprowadzanie remontów przez odbiorców w okresie przerwy letniej, tj. w okresie od 15 maja do 15 września roku kalendarzowego.

            Główny Specjalista

Sekcji Przesyłu Termoenergii

Henryk Lewkowicz

             Prace remontowe i konserwacyjne przeprowadzone zostały w oparciu o opracowany plan remontowy. Przeprowadzono przeglądy, konserwację remonty kotłów, urządzeń nawęglających, odpylających, układów elektrycznych oraz aparatury kontrolno- pomiarowej.

Remonty dotyczyły:

- naprawy palenisk kotłów- wymiana uszczelniaczy, rusztowin, naprawa sklepień kotłów i czyszczenie instalacji

- naprawy urządzeń transportu opału i żużla- naprawa przenośników taśmowych i odżużlaczy

- naprawa pomp i wentylatorów

- remont odżużlacza ślimakowego

Dokonano demontażu konstrukcji kotła CR-1,25 L parowego wraz z pomostami i schodami oraz wykonano strop po pracach rozbiórkowych. Wykonano nowe konstrukcje nośne pod pomosty i schody.

W budynku Ciepłowni wykonano remont okien na poziomie odgazowywacza, wykonano prace malarskie w pomieszczeniu szlakowni, na klatce schodowej oraz na poziomie nawęglania oraz przygotowano część ścian elewacji zewnętrznej do malowania. Trwają dalsze prace budowlane.

W okresie przerwy remontowej wymieniono 4 zawory kulowe ø100 na kolektorze powrotnym c.o. oraz dokonano naprawy urządzeń elektrycznych szaf sterujących , urządzeń napędowych i instalacji oświetleniowej.

Wykonano przeglądy podstawowych ciągów technologicznych.

Urząd Dozoru Technicznego wykonał obowiązkowe badania okresowe kotłów tj. rewizje wewnętrzne, próby ciśnieniowe oraz rewizje zewnętrzne. Decyzje dopuszczające kotły szt. 4 do ruchu potwierdziły ich dobre przygotowanie do sezonu grzewczego.

Przeprowadzone zostały ekspertyzy stanu technicznego dwóch emitorów spalin (H-45 m, H—36 m), które potwierdziły ich dobry stan.

W ramach prac remontowo- modernizacyjnych zlecanych firmą zewnętrznym wykonano:

- wymianę wykładzin odżużlacza ślimakowego

- modernizację paleniska kotła WR5P wraz z naprawą części ciśnieniowej oraz wymianę sklepienia przedniego zapłonowego wraz z wymurówką komory paleniskowej

       Wykonane prace remontowo- konserwacyjne dobrze przygotowują Ciepłownię przy ul. Stefczyka do produkcji ciepła na potrzeby c.o. i cwu. na następny sezon grzewczy 2016/2017.

Kierownik Działu Koncesji

inż. Zdzisław Ogryzek

Braniewo, 2.09.2016r.

 

Sprawozdanie z przygotowania do sezonu grzewczego 2016/2017

Ciepłowni Kościelna w Braniewie

 

Prace remontowe wykonane w ramach przygotowania Ciepłowni do sezonu grzewczego zapewniają dobry stan techniczny urządzeń wytwórczych oraz układów technologicznych produkcji ciepła na potrzeby CO i CWU.

W okresie tegorocznej przerwy remontowej przeprowadzone zostały remonty układów technologicznych zgodnie z opracowanym wcześniej planem remontów.

Wykonane zostały remonty podstawowych urządzeń wytwórczych oraz urządzeń ciągów technologicznych nawęglania, odpylania, układów elektrycznych, a także aparatury kontrolno-pomiarowej.

Remonty dotyczyły:

- wszystkich sześciu kotłów WCO-80, prace polegały na wyczyszczeniu płomieniówek i płomienicy, wymianie uszkodzonych rusztowin, wymianie nadpalonych uszczelniaczy bocznych rusztu, wymurowaniu nowych dysz zapłonowych

- w wentylatorach spalin nr 1,4,5 zostały wymienione łożyska

- wykonane zostały i zamontowane nowe leje spustowe opału łączący zasobniki opału z kotłami nr 3 i 4

- wymienione zostały trzy zawory DN 150 na nowe zawory kulowe i zamontowane na zasilaniu kotłów 1,2 i 6

- wyremontowano podajnik taśmowy na nawęglaniu kotłów

- przeprowadzona została konserwacja dolnej części podajnika kubełkowego

- wymieniono łożyska w wentylatorach podmuchu nr 2,5,6

- pomalowana została hala kotłów

- wyczyszczone zostały emitory spalin wraz z kanałami

- wyremontowane zostały przekładnie napędów rusztu w kotłach WCO-80

- wykonany został remont kapitalny ładowacza „Cyklop”, służącego do załadunku opału.

Na zlecenie Ciepłowni przeprowadzona została ekspertyza stanu technicznego trzech emitorów spalin wykonana przez firmę MC SYSTEM, która potwierdziła dobry stan techniczny emitorów.

Urząd Dozoru Technicznego wykonał badanie okresowe kotłów WCO-80, zakresem badania była rewizja zewnętrzna. Pozytywny wynik badania kotłów potwierdził dobry stan techniczny elementów automatyki zabezpieczającej kocioł .

Przeprowadzone zostały badania stężeń gazów odlotowych powstałych ze spalania węgla kamiennego w kotłach WCO-80, na podstawie obowiązującej decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Braniewie z dnia 18.08.2014 r. Emitowane zanieczyszczenia przez Ciepłownie mieszczą się w normach, i nie przekraczają dopuszczalnych stężeń.

Istotnym czynnikiem świadczącym o dobrym przygotowaniu do zbliżającego się sezonu grzewczego jest podpisana umowa na dostawy opału z firma Bartex, która gwarantuje nam pełne zapotrzebowanie na miał węglowy o odpowiednich parametrach spalania.

Jakość wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych, przygotowujących Ciepłownię do pracy w sezonie grzewczym, gwarantuje zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych odbiorców.

                                                                                                                                            GŁÓWNY SPECJALISTA

                                                                                                                                           CIEPŁOWNI KOŚCIELNA

                                                                                                                                              inż. Krzysztof Pacek

 

 Galeria zdjęćsezon 2016/2017 Show Gallery

 

 

          W dniu 31.08.2016r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Braniewie, przeprowadzona została kontrola w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych środowiska. W trakcie kontroli zweryfikowano:

- dokumentację zdrowotną pracowników,

- aktualność szkoleń BHP,

- ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

- rejestry czynników szkodliwych,

- badania środowiska pracy.

Protokół pokontrolny nie stwierdza żadnych uchybień lub nieprawidłowości.